Informace o nás / About Us

      TRES+ je spolek původně tří, nyní dvou umělců + případně těch, kteří se průběžně, dočasně a po dohodě mohou přidat k probíhajícím výstavám, a to jak výtvarnou činností, tak i jinými uměleckými počiny (literární produkce, dramatické umění a jiné). Spolek TRES+ přednostně zastupují Jan Melena, Tomáš Koudela a Zdenek Pala, a byl založen za účelem lepší společné prezentace vlastních prací, názorů a představ o směřování umění. Všichni tři jsou dlouhodobě činnými výtvarníky, kteří mají za sebou již velké množství společných i samostatných výstav, a to již od devadesátých let dvacátého století.///

    TRES+ is 

 
TOMÁŠ KOUDELA (*1967)
    Básník a prozaik, kurátor a výtvarný autodidakt se zájmem o postmoderní malbu. Studoval nejprve přírodovědeckou fakultu v Olomouci, pedagogickou fakultu v Ostravě a od roku 2008 dějiny umění na filozofické fakultě tamtéž. Těžištěm jeho umělecko-literární tvorby je poezie
a próza. Literárně debutoval v jím vedeném nakladatelství M.U.K.L. sbírkou Ostrava v roce 1990 a v tomtéž roce vydal sbírku básní Boewulf,
v nichž můžeme sledovat motivy, které později rozvíjí ve svých prózách i malbách – životní deziluze, bezbarvost a všednost, promítající s
do života obyčejných lidí. V roce 1992 se spojil s okruhem samizdatových Textů přátel (J. E. Frič, P. Mikeš, R. Valušek, E. Zacha) a založil s nimi nakladatelství Votobia zaměřené na vydávání české (zejména katolicky orientované) poezie, které v polistopadové dekádě významně ovlivnilo podobu českého literárního provozu.
    V postmoderní malbě spatřuje možnost přirozené, spontánní a sociální reflexe současnos- ti, v jejichž průsečících s reinkarnovanou nedávnou minulostí shledává důvod pro jistou rozechvělou obavu, je-li to opravdu umění ve všech svých podobách, co jest nám každodenním chlebem.///

    Poet, writer, curator and autodidact fine artist interested in postmodern painting. He studied the natural science in Olomouc, pedagogy faculty
in Ostrava and since 2008 he has been studying the History of Art at the Faculty of Arts at the Ostrava University. The core of his work is poetry and prose. His literary production started in 1990 when he published the Ostrava poems col- lection in the publishing house M.U.K.L. In the same year he also published collection of po- ems called Beowulf where one can already notice the motifs later developing in his prose and paintings – life disillusion, colourlessness and commonness reflected in lives of ordinary people. In 1992 he joined the Friends of texts samizdat group and together with its members founded the Votobia publishing house targeting the Czech (mainly catholic) poetry. Votobia signi- ficantly influenced a character of post-revolution Czech literary environment.
    In the postmodern painting he sees the possibility of natural, spontaneous and social reflection of present time. In their intersections with the recent past he finds reason for certain thrilled concern: Is it an art in all its forms that is to us the every- day bread?

Literární činnost (výběr) / Literary work (selection)
Beletrie: Ostrava (1990); Boewulf (1990); Obyčejné věci (1998); Osm hlav (2000); Pan Kamarád (s Václavem Kamarádem, 2001); Potom. Was kommt nach Hitler (2003); Dokonalost nože. ...z knih, snů a skutečnosti (2004).
Příspěvky ve sbornících: V srdci černého pavouka (2000).

Výtvarná a kurátorská činnost / Exhibitions and curator‘s work
2007 – Identita reality – projekt s Jindřichem Štreitem, příprava výstavy pro Muzeum Bruntál, příprava katalogu
2009 – Projekt No Return. Příprava výstavy pro Galerii Caesar Olomouc, Karel Forman, Pavel Forman. Projekt bylo ceněn na bienále XV Bienal de Cerveira, Portugalsko. Cena pro umělce do 35 let za projekt Noreturn
2009 – Artweek, Aabenraa – spolurealizace práce ve veřejném prostoru s Pavlem Formanem. Aavenraa, Dánsko
2009 – Id 11 rezidence –rezidenční pobyt pro výtvarníky, literáty a kunsthistoriky. Delft, Nizozemí
2010 – 1. Ruhrbiennale, Duisburg – příprava výstavy, text katalogu. Vystavující autoři: Marek Schovánek, Pavel Forman, Karel Forman, Jiří Surůvka, Jindřich Štreit
2010 – Moskevské bienále–úvodní text Qui Vive? - International Biennale for Young Art. Moskva, Rusko
2011 - No Return, Galerie Kabinet T., Zlín
2011 - Pavel Forman, galerie V kapli, Bruntál, příprava výstavy, úvodní text
2012 - International Students Workshop in Florence, Symbols and Sings in Art (Colours, Animals, Plants, Precious Stones), Florencie, Itálie
2012 - Galerie Na půdě, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita – výstava spol. s Janem Melenou
Výstavy výtvarné skupiny TRES+ / Exhibitions of Fine Art Group TRES+
2013/VIII. – Kaple Božího těla (The Chapel of the Holy body), Kutná hora
2013/IX. - Galerie Taurus, Znojmo
2013/XI., XII.-2014/I., II. - Galerie Na půdě, Faculty of Arts, University of Ostrava
2014/IX. - Galerie Taurus, Znojmo
2015/25.II. - 20.III. - Galerie Spolkového domu, Kutná Hora
2015/06.X. - 06.XI. - Poppelova výstavní síň, Muzeum města Duchcova, Duchcov
2016/27.VII. - 30.IX. - Cechovna NKP Dolu Michal, Ostrava
2017/01.VI. - 25.VI. - Galerie města Přerova, Přerov

 

 

ZDENEK PALA (*1978)
     Zdenek Pala je absolventem Filosofické fakulty Ostravské univerzity. Pracoval jako učitel výtvarného umění, filozofie a umělecký kovář. Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav v České republice i v zahraničí. Jeho malířská abstrakizující tvorba je inspirována zejména přírodou, jejími strukturálními komponenty, stejně jako zvířaty i člověkem, který je vždy vnímán jako nedílná součást přírody, přesněji přímo její životní struktury vyjádřené expresivními někdy figurálními barevnými poli přerušovanými či přímo tvořenými abstraktními lineárními a linearizujícími strukturami, jež často odkazují přímo ke skryté podstatě a k principům přírody, patrné rovněž v přítomném prvku náhody, jakožto nedílné součásti procesu a principu tvorby jako takové: tvoření a zánik, jež autor vždy vnímá ve filozofickém kontextu, a které s úsměvem nazývá "Figurální abstrakce". Jeho tvorba je také inspirována další velikou zálibou: cestováním. Podobně jako antičtí cestovatelé a objevitelé nových světů, také on je fascinován tajemnými bytostmi, které samy, skryty v detailech, tvoří nedílnou součást univerza jeho obrazů. ///

    Zdenek Pala studied at the Faculty of Arts at the University of Ostrava. At first he worked as an artist blacksmith and fine art teacher. Since the year 2011 has been working as a free-lance artist and a philosophy lecturer. He participated at number of group exhibitions and as well as at individual exhibitions within the Czech Republic as well as abroad. For Zdenek’s Pala paintings are typical bright color fields interrupted with abstract linear structures inspired by inert mysterious structures of nature hidden to human eyes and mind. The Nature – animals and sea represent for the artist never ending source of inspiration. The artist’s work is also inspired by his love: in manner of the great ancient travellers he loves ancient Greek monuments, its atmosphere and colors. Zdenek Pala uses for his paintings acrylic paints often of vivid, expressive colors painted on board using traditional technique alla prima.

Samostatné výstavy (výběr) / Separate exhibitions (selection)
2007 – Galerie Artforum, Ostrava
2009 – Galerie Frame, Franciscan monastery, Bratislava, Slovakia
2010 – Lanškroun chateaux
2011 – Kulturní dům, Havířov
2011 – Sympozium prostorových forem (Symposium of space forms), Ostrava
2012 – Sala Vasari, Auditorium al Duomo, Florence, Italy - organized by the Romualdo del Bianco Foundation
2012 – Galerie Na půdě, Faculty of Arts, University of Ostrava
2013 – Sympozium prostorových forem (Symposium of space forms), Ostrava
Skupinové výstavy (výběr) / Group exhibitions (selection)
2006 – Vítkovský salon, Vítkov
2008 – Vítkovský salon, Gymnázium Vítkov
2008 – Galerie Taurus, Znojmo
2010 – Vítkovský salon, Vítkov
Výstavy výtvarné skupiny TRES+ / Exhibitions of Fine Art Group TRES+
2013/VIII. – Kaple Božího těla (The Chapel of the Holy body), Kutná hora
2013/IX. - Galerie Taurus, Znojmo
2013/XI., XII.-2014/I., II. - Galerie Na půdě, Faculty of Arts, University of Ostrava
2014/IX. - Galerie Taurus, Znojmo
2015/25.II. - 20.III. - Galerie Spolkového domu, Kutná Hora
2015/06.X. - 06.XI. - Poppelova výstavní síň, Muzeum města Duchcova, Duchcov
2016/27.VII. - 30.IX. - Cechovna NKP Dolu Michal, Ostrava
2017/01.VI. - 25.VI. - Galerie města Přerova, Přerov

 

TRES+ PŘÁTELÉ / TRES+ FRIENDS (VYSTAVUJÍ S NÁMI / EXHIBIT WITH US)

Vladimír Jaromír Horák (*1960)

    Uměleckfotograf, básník a publicista. Vyšel ze středomoravského undergroundu. Studia etnologie, kulturně sociální antropologie a sociologie
v Olomouci a Brně. V současné době přednáší sociologii, kulturně sociální antropologii a světová náboženství na Ostravské univerzitě.
    Technika přirozené dekoláže samovolně se utvářející v prostředí městskch ulic, v místech komunikačních proudnic, kde prochází nejvíce lidí, a kde také proudí nepřeberné množství informací, které když pozbydou své bezprostřední platnosti odcházejí vlivem náhodného zásahu lidské ruky, pusobením počasí a samovolnm plynutím času v nenávratno. Postmoderní atmosféra velkoměstské lokality, vzniku a zániku věcí každodenně se měnících v nejjemnějších detailech bez zjevného záměru i bez úmyslného konceptu vyjadřující pocit mnohoznačnosti, nahodilosti neurčitosti a absurdity přecházející od primitivismu až po efekt estetické rafinovanosti, vytvářejících jedinečnvrazovcelek ve stylu obrazu. Námětem souboru fotografií jsou objekty, které nás provázejí v našem každodenním životě. Věci, které lidé míjí vetšinou bez povšimnutí, nebo když už vzbudí jejich pozornost, jsou spíše předmětem odporu než estetického prožitku. Nemusí tomu tak bt však vždy. Stačí jen chodit po ulicích a spatřovat krásu, která je všude nadosah.///

    Art photographer, poet and publicist. He studied ethnology, cultural–sociological anthropology and sociology in Olomouc and Brno. Nowadays he lectures sociology, cultural-sociological anthropology and world religions at the University of Ostrava. 
   Th
e technique of natural decollage spontaneously grows in the busy environment of city streets, in places of streamlines of communication where the large numbers of people are trespassing, with the in(nite amount of *owing information that without its imminent validity irretrievably vanishes due to random act of human hand, weather and autonomic time flow. The postmodern atmosphere of metropolis, creation and downfall of various objects transforming on daily basis in their (nest details and without obvious intention or intentional concept expresses feelings of ambiguity, randomness of uncertainty and absurdity passing from primitivism to an e+ect of aesthetic artfulness creating the unique expressive entirety in form of image. The themes of the photograph collection are objects accompanying us in our everyday life. Objects that people usually pass by without notice. If by chance they attract our attention after all they represent objects of repulse rather then of an aesthetic experience. However it doesn’t have to be the case. One only needs to walk the streets and see the beauty within the arm’s reach.

Samostatné vstavy a autorská čtení poezie (vběr) / Separate exhibitions and author’s reading poetry (selection)
1999 – Čajovna v Univerzitní, Olomouc; 
2003 – Klub Atlantik, Ostrava; 
2004 – Galerie Budoucnost, Ostrava; 
2004 – Galerie Mlejn, Ostrava; 
2005 – Literární kavárna Academia, Ostrava;
2005 – Hospoda U muzea „Ponorka“ Olomouc; 
2005 – Literární kavárna Academia;
2005  Galerie Na schodech Ostrava;
2005 – Galerie Mlejn Ostrava;
2005 - Hobit Club Tolkien´s pub, Ostrava;
2006 – GalerieTaurus Znojmo;
2006 – Hospoda U muzea „Ponorka“, Olomouc;
2007 – Hobit Club Tolkien´s pub, Ostrava
2009 – Antikvariát Artforum, Ostrava;
2009 - Nachtasyl. Cafe Tagasyl, Wien;
2010 – Galerie Budoucnost Ostrava;
2010 – Minikino kavárna, Ostrava
2011 – Hobit Club Tolkien´s pub, Pivovarskdum, Ostrava; 
2011 – Mirror pub, Ostrava; 
2011 – Galerie T23 Brno; 
2011 – Knihovna města Ostravy;
2011 Poštovní minigalerie Praha
2012 – Knihovna města Ostravy, Ostrava;
2012 – Skalákův mln, Meziříčko
2013 – Nachtasyl. Cafe Tagasyl, Wien;
2013 – Galerie města Přerova, Přerov;
2013 – Knihovna Vítkovice Ostrava; 
2013 – Knihovna Rožnov pod Radhoštem;
2013 – Antikvariát, knihkupectví a prodejna hudby Polí5. Rekomando, Praha;
2013 – Galerie Taurus. Znojmo

Skupinové vstavy (vběr) / Group exhibitions (selection)
2006 - Europa-Universitaet Viadrina, Galerie Reithalle, Frankfurt (Oder)
2008 - Galerie Taurus, Znojmo - spolu s malířem Zdenkem Palou
2012 - Arte Bingium, Bingen am Rhein - skupinová vstava v rámci festivalu umělců
2013/VIII. – Kaple Božího těla (The Chapel of the Holy body), Kutná hora - spolu s TRES+
2013/IX. - Galerie Taurus, Znojmo - spolu s TRES+
2014/IX. - Galerie Taurus, Znojmo - spolu s TRES+
2015/25.II. - 20.III. - Galerie Spolkového domu, Kutná Hora - spolu s TRES+
2015/06.X. - 06.XI. - Poppelova výstavní síň, Muzeum města Duchcova, Duchcov
2016/27.VII. - 30.IX. - Cechovna NKP Dolu Michal, Ostrava
2017/01.VI. - 25.VI. - Galerie města Přerova, Přerov

 

 

Daniela RYWIKOVÁ (*1976)

Skupinové výstavy (výběr) / Group exhibitions (selection)
2015/25.II. - 20.III. - Galerie Spolkového domu, Kutná Hora - spolu s TRES+
2015/06.X. - 06.XI. - Poppelova výstavní síň, Muzeum města Duchcova, Duchcov
2016/27.VII. - 30.IX. - Cechovna NKP Dolu Michal, Ostrava
2017/01.VI. - 25.VI. - Galerie města Přerova, Přerov

 

 

JAN MELENA(*1987)
    Studia malířství a dějin umění v Brně a Ostravě. Pracoval jako pošťák.
    Inspiraci nachází ve světě přírody a nekonečném repertoáru přírodních tvarů. Návrat k přírodě se mu jeví jako protest člověka žijícího ve městě dříve považovaném za industriální srdce státu. Zvířata a zejména zvířecí hlavy zde ovšem nevystupují jako bytosti plné har- monie a idyly obývající arkadický svět klidu a míru, vystupují v obrazech spíše jako temné a dusné sny uprostřed parné letní noci. Zvířecí hlavy s velkýma očima se tázavě ptají po smyslu jejich existence uvězněné na 2D ploše listu papíru či plátna. Autor tvoří v intencích tradice započaté temnými grafickými listy Goyovými či extatickými perokresbami Alfreda Kubina. Současná doba a obrovský rozmach informatiky také zanechávají stopu
v autorově tvorbě, zajímavé je používání počítačového tabletu Ipad jako nástroje pro vytváření díla. Ač se dílo výtvarníka může zdát formálně ne zcela aktuální, díky použití moderní techniky je zcela současným produktem na rozsáhlém poli současného světa umění. 
    S výtvarnou skupinou TRES+ přestal vystavovat v roce 2014.///

    Studied painting and History of Art in Brno and Ostrava.
    He finds the inspiration in world of nature and in endless repertoire of natural forms. The return to nature he regards as a protest of a townie living in the city infamous as the industrial heart of state. However the animals and especially the animal heads are not regarded as beings full
of harmony and idyll inhabiting the Arcadian world of peace and serenity. They rather act as a dark and sultry dream in the mid of hot summer night. The animal heads with big eyes inquiringly question the meaning of their existence trapped in the 2D surface of the paper sheet or canvas. The author works in intention of tradition initiated by dark Goya’s graphics or ecstatic pen drawings by Alfred Kubin. The modern time as well as the huge boom of IT also leaves its trace in his artwork. It is interesting to use the iPad as an art instrument. Despite the conservative form of artist’s work the use of the modern technology always produces the con- temporary work in the large field of todays world of art.
   He stoped exhibit with TRES+ in 2014.

    Uspořádal přes deset výstav v Brně, Ostravě, Havířově a v Těrlicku. Zastoupen v soukromých sbírkách v ČR.

    Jan Melena participated on more then ten exhibitions in Brno, Ostrava, Havířov and Těrlicko. His paintings and graphics can be found
in private collections in the Czech Republic.

 

Historie 

Projekt TRES+ byl zahájen na sklonku roku 2012. Od této doby dochází k pravidelným společným konzultacím nad vytvořenými díly, příprava výstavní činnosti a samotné výstavy.

Pro koho

Cílovou skupinou našich výtvarných počinů jsou především Ti, kteří dokáží ocenit neotřelé přístupy v umělecké tvorbě, případně i Ti, kteří mají zájem o naši práci do té míry, že by ji chtěli i vlastnit.